Internkontroll

Oppdatert Oktober 2019

Innledning

I Internkontrollforskriftens paragraf 5 er det listet opp 8 punkter for hva internkontrollen innebærer for virksomheter:

  1. Gjeldende lover og forskrifter skal være lett tilgjengelig med særlig fokus på de som gjelder din virksomhet spesifikt. 
  2. Arbeidstakere skal ha tilstrekkelig informasjon om virksomhetens arbeid med systematisk internkontroll. 
  3. Sørge for at arbeidstakerne deltar i arbeidet med internkontrollen. 
  4. Etablering av mål for helse, miljø og sikkerhet. 
  5. Oversikt over virksomhetens organisering med oversikt over hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt. 
  6. Kartlegging av farer og problemer med den hensikt å avdekke risikoforhold. Dette brukes til å etablere tiltak for å redusere risikoen. 
  7. Iverksetting av rutiner for å rette opp og forebygge overtredelser. 
  8. Løpende oppfølging av internkontrollen slik at man hele tiden vet om den fungerer som forutsatt.

Det fremgår også av forskriften at punktene 4-8 skal dokumenteres skriftlig.